Từ điển Dict9
EV

karyoplasm Tiếng Anh là gì?

ENkaryoplasm
Danh từ
(sinh vật học) chất nhân