Từ điển Dict9
EV

katabolism Tiếng Anh là gì?

ENkatabolism
Danh từ
(sinh vật học) sự dị hoá