Từ điển Dict9
EV

katamorphic Tiếng Anh là gì?

ENkatamorphic
tính từ-(đùa cợt) biến chất ở sâu