Từ điển Dict9
EV

katamorphism Tiếng Anh là gì?

ENkatamorphism
Danh từ
(địa lý,ddịa chất) hiện tượng biến chất đới sâu