Từ điển Dict9
EV

kation Tiếng Anh là gì?

ENkation
Danh từ
(vật lý) cation