Từ điển Dict9
EV

kauri Tiếng Anh là gì?

ENkauri
Danh từ
(thực vật học) cây thông caori (ở Tân tây lan)
gỗ thông caori