Từ điển Dict9
EV

kayo Tiếng Anh là gì?

ENkayo
Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
(thể dục,thể thao) (như) knock-out