Từ điển Dict9
EV

keckle Tiếng Anh là gì?

ENkeckle
Ngoại động từ
(hàng hải) bọc (dây thừng...) bằng vải cũ