Từ điển Dict9
EV

keddah Tiếng Anh là gì?

ENkeddah
Danh từ
khu vực có rào quanh để bắt voi (ở Ben-gan)