Từ điển Dict9
EV

keek Tiếng Anh là gì?

ENkeek
Danh từ
(Ê-cốt) cái nhìn hé, cái nhìn trộm
Nội động từ
(Ê-cốt) hé nhìn, nhìn trộm