Từ điển Dict9
EV

keelhaul Tiếng Anh là gì?

ENkeelhaul
Ngoại động từ
bắt (ai) chịu hình phạt chui dưới sống tàu
(từ lóng) mắng mỏ thậm tệ, xỉ vả thậm tệ