Từ điển Dict9
EV

keeping-room Tiếng Anh là gì?

ENkeeping-room
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng khách