Từ điển Dict9
EV

keepsake Tiếng Anh là gì?

ENkeepsake
Danh từ
vật lưu niệm