Từ điển Dict9
EV

keg Tiếng Anh là gì?

ENkeg
Danh từ
thùng (chứa khoảng 40 lít)