Từ điển Dict9
EV

kelp Tiếng Anh là gì?

ENkelp
Danh từ
(thực vật)
tảo giạt