Từ điển Dict9
EV

kelvin Tiếng Anh là gì?

ENkelvin
Danh từ
the Kelvin scale
thang nhiệt Kelvin