Từ điển Dict9
EV

kemp Tiếng Anh là gì?

ENkemp
Danh từ
lông len thô