Từ điển Dict9
EV

ken Tiếng Anh là gì?

ENken
Danh từ
beyond (outside) one'sken
ngoài tầm hiểu biết
các hoạt động của thị trường chứng khoán vượt quá tầm hiểu biết của đa phần quần chúng
Động từ
(-nn, quá khứ kenned, kent; động tính từ quá khứ kenned) (Ê-cốt)
biết