Từ điển Dict9
EV

kentledge Tiếng Anh là gì?

ENkentledge
Danh từ
(hàng hải) đồ dằn đặt thường xuyên (cho thuyền, tàu khỏi tròng trành)