Từ điển Dict9
EV

kept Tiếng Anh là gì?

ENkept
quá khứ và động tính từ quá khứ của keep
xem keep