Từ điển Dict9
EV

keratin Tiếng Anh là gì?

ENkeratin
Danh từ
Keratin