Từ điển Dict9
EV

keratose Tiếng Anh là gì?

ENkeratose
Danh từ
Keratoza