Từ điển Dict9
EV

kerb market Tiếng Anh là gì?

ENkerb market
Danh từ
(từ lóng) thị trường chứng khoán chợ đen; việc buôn bán chứng khoán chợ đen