Từ điển Dict9
EV

kerchiefed Tiếng Anh là gì?

ENkerchiefed
Tính từ
có trùm khăn vuông