Từ điển Dict9
EV

kerchieft Tiếng Anh là gì?

ENkerchieft
Tính từ
có trùm khăn vuông