Từ điển Dict9
EV

kerf Tiếng Anh là gì?

ENkerf
Danh từ
khía, rạch, vết cưa
đầu cưa, đầu chặt (của một cây bị đốn xuống)