Từ điển Dict9
EV

kermes Tiếng Anh là gì?

ENkermes
Danh từ
(động vật học) sâu kemet
phẩm kemet (chất đỏ lấy ở sâu kemet, làm thuốc nhuộm)