Từ điển Dict9
EV

kermis Tiếng Anh là gì?

ENkermis
Danh từ
chợ phiên