Từ điển Dict9
EV

kern Tiếng Anh là gì?

ENkern
Danh từ
(sử học) lính bộ Ai-len
người nông dân; người quê mùa