Từ điển Dict9
EV

ketch Tiếng Anh là gì?

ENketch
Danh từ
thuyền hai cột buồm