Từ điển Dict9
EV

ketone Tiếng Anh là gì?

ENketone
Danh từ
(hoá học) Xeton