Từ điển Dict9
EV

kevel Tiếng Anh là gì?

ENkevel
Danh từ
(hàng hải) chạc (để buộc dây thuyền)