Từ điển Dict9
EV

keyman Tiếng Anh là gì?

ENkeyman
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhân viên điện báo
người giữ vai trò chủ chốt
chuyên viên có kinh nghiệm