Từ điển Dict9
EV

keynote Tiếng Anh là gì?

ENkeynote
Danh từ
ý chủ đạo, chủ đề chính
thất nghiệp là chủ đề chính của hội nghị
(âm nhạc) âm chủ