Từ điển Dict9
EV

keynoter Tiếng Anh là gì?

ENkeynoter
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(thông tục) người lânh đạo một cuộc vận động chính trị