Từ điển Dict9
EV

khanate Tiếng Anh là gì?

ENkhanate
Danh từ
chức khan; quyền hành của khan
vương quốc khan