Từ điển Dict9
EV

kheda Tiếng Anh là gì?

ENkheda
Danh từ
khu vực có rào quanh để bắt voi (ở Ben-gan)