Từ điển Dict9
EV

kick-off Tiếng Anh là gì?

ENkick-off
Danh từ
cú ra bóng (bóng đá)