Từ điển Dict9
EV

kick-up Tiếng Anh là gì?

ENkick-up
Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)
sự om sòm
cuộc cãi lộn om sòm