Từ điển Dict9
EV

kicker Tiếng Anh là gì?

ENkicker
Danh từ
người đá
con ngựa hay đá hậu