Từ điển Dict9
EV

kiddle Tiếng Anh là gì?

ENkiddle
Danh từ
lưới chắn (ở sông để đánh cá)