Từ điển Dict9
EV

kiddy Tiếng Anh là gì?

ENkiddy
Danh từ
(cũng kiddie) (khẩu ngữ)
đứa trẻ, thằng bé