Từ điển Dict9
EV

kie-kie Tiếng Anh là gì?

ENkie-kie
Danh từ
cây ki-ki (một loại cây leo ở Tân-tây-lan, lá dùng làm giỏ)