Từ điển Dict9
EV

kieselguhr Tiếng Anh là gì?

ENkieselguhr
Danh từ
(khoáng chất) kizengua, đất tảo cát