Từ điển Dict9
EV

kilderkin Tiếng Anh là gì?

ENkilderkin
Danh từ
thùng quactan (chứa khoảng 80 lít)