Từ điển Dict9
EV

kill-time Tiếng Anh là gì?

ENkill-time
Danh từ
trò tiêu khiển, việc làm cho tiêu thì giờ