Từ điển Dict9
EV

killingly Tiếng Anh là gì?

ENkillingly
Phó từ
(khẩu ngữ)
hết sức, cực kỳ
a killingly funny film
một phim hết sức buồn cười