Từ điển Dict9
EV

kiln-dry Tiếng Anh là gì?

ENkiln-dry
Ngoại động từ
nung trong lò (vôi, gạch...)