Từ điển Dict9
EV

kilocycle Tiếng Anh là gì?

ENkilocycle
Danh từ
kiloxich (cũ) như kilohertz