Từ điển Dict9
EV

kilogram Tiếng Anh là gì?

ENkilogram
Danh từ
(viết tắt kg)
kilogram
cũng kilogramme